Motto:

„Nu numai că ar trebui să folosim toate creierele pe care le avem, ci şi pe toate pe care le putem împrumuta.” Woodrow Wilson

 

 

Extras din Statutul Asocieţiei cu privire la membrii CSD

 

” Art.13.  Membrii sunt persoane fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au capacitate juridică civilă deplină de exerciţiu;

b) sunt interesate să activeze în scopul CSD şi aderă la statutul CSD;

c) au înaintat cererea de înscriere cu anexele, au achitat taxa de înscriere şi au parcurs ceilalţi paşi procedurali prevăzuţi de Regulamentul Intern;

d) îndeplinesc condiţiile specifice pentru categoria corespunzătoare de membri, inclusiv condiţiile de oportunitate stabilite de Adunarea Generală;

Art.14.  CSD are trei categorii de membri:

a) membri activi;

b) membri susţinători;

c) membri onorifici.

Art.15.  Membrii activi CSD:

a) sunt din punct de vedere juridic membri propriu-zişi, ce au drepturile şi obligaţiile aferente;

b) trebuie, în plus față de cerințele art. 13, să fie absolvenți cu diplomă de licență în medicină umană inclusiv dentară, farmacie sau medicină veterinară și să fi activat, în ultimele 18 luni, fie ca membru susținător, o perioadă de minim trei luni, sau ca voluntar, nemembru, într-un stagiu de voluntariat în folosul CSD, cu conținutul și durata stabilită de Consiliul Director, durată ce nu poate depăși un an; 

Art.16.  Membrii susţinători şi onorifici pot participa la anumite activităţi şi pot beneficia de unele avantaje, neavând însă drept de vot sau de a fi aleşi în organele CSD şi alte drepturi specifice membrilor activi și nedatorând cotizații.

Art.17.  Calitatea de membru activ CSD se dobândeşte:

a) de către fondatori, prin semnarea actului constitutiv al asociaţiei, ei devenind de drept membri activi la data înfiinţării CSD;

b) ulterior înfiinţării CSD, prin acordarea ei prin hotărâre a Consiliului Director (HCD), pe baza cererii celui interesat care îndeplineşte condiţiile legale şi statutare;

Art.18.  Calitatea de membru susţinător CSD se acordă prin hotărâre a Preşedintelui (HP), pe baza cererii celui interesat care îndeplineşte condiţiile legale şi statutare, inclusiv cea de a fi absolvent, student sau masterand la o facultate cu profil de medicină umană, dentară, farmaceutică, medicină veterinară sau domenii conexe sau de a fi sprijinit semnificativ material, în bani, bunuri, informații, servicii sau muncă voluntară CSD.

Art.19.  Calitatea de membru onorific se acordă, prin hotărâre a Adunării Generale (HAG), cu prealabilul accept al celui în cauză, numai la propunerea Consiliului Director sau a 2/3 din membrii activi, pe baza unor servicii deosebite aduse CSD sau scopului şi obiectivelor ei, dobândirea calității de membru de onoare nepresupunând cerere nici taxă de înscriere, prin derogare de la prevederile art.13 lit.c).

Art.20.  Nimeni nu poate fi în acelaşi timp membru de mai multe categorii a CSD, dobândirea calităţii de membru de altă categorie implicând pierderea de drept a celei anterior deţinute.

Art.21.  Membrii activi ai CSD au următoarele drepturi generale:

a) să aleagă şi să fie aleşi în structurile de conducere şi control ale CSD;

b) să participe cu drept de vot la sesiunile Adunării Generale a CSD;

c) să iniţieze şi să participe la acţiunile organizate de către CSD;

d) să aibă acces la biblioteca, bazele de date, băncile de imagini şi alte resurse informaţionale ale CSD;

e) să se retragă liber din CSD sau din funcția în organul CSD în care au fost aleși;

f) să primească sprijin moral şi asistenţă din partea CSD în cazuri excepţionale;

g) să beneficieze de alte avantaje oferite de CSD propriilor membri, în limitele statutului şi celorlalte norme interne şi ale legislaţiei în vigoare.

Art.22.  Membrii activi ai CSD au următoarele obligaţii generale:

a) să respecte Statutul, Regulamentul Intern, hotărârile Adunării Generale, Consiliului Director şi Preşedintelui;

b) să activeze pentru realizarea scopului şi obiectivelor CSD;

c) să achite la timp cotizaţia anuală şi celelalte contribuţii stabilite de către Adunarea Generală;

d) să nu aducă daune materiale sau morale CSD, membrilor, partenerilor, finanţatorilor şi beneficiarilor CSD şi, dacă totuşi s-au produs, să le repare;

e) să contribuie la bazele de date, biblioteca electronică și alte resurse informaționale ale CSD;

f) să participe la şedinţele Adunării Generale şi, după caz, a altor organe ale CSD din care fac parte şi să se informeze cu privire la deciziile organelor din care fac parte în termen de maxim 90 de zile de la data şedinţei la care au fost statutar convocaţi dar au absentat;

g) să notifice orice modificări privind datele personale de identificare și contact, de studii și de statut profesional;

h) să păstreze confidenţialitatea asupra informaţiilor pe care le află în calitate de membru al CSD sau al organelor ei şi care nu sunt expres declarate ca având caracter public.

i) să respecte normele legale, etice şi deontologice în domeniile în care activează specific în cadrul asociaţiei;

Art.23   Drepturile şi obligaţiile membrilor susţinători şi onorifici se stabilesc prin Regulamentul Intern, cu respectarea prevederilor art.16.

Art.24   Sancţiunile disciplinare aplicabile membrilor CSD sunt:

a) avertisment;

b) suspendare;

c) excludere.

Art.25   Sancţiunile disciplinare se aplică pentru încălcarea cu vinovăţie (intenţie sau culpă) a prevederilor Statutului şi Regulamentului Intern.

Art.26.  Sancţiunile disciplinare se aplică numai individual, proporţional cu gravitatea abaterii săvârşite, şi pot fi însoţite de limitarea temporară a unor drepturi, cu excepţia celui de participare, inclusiv prin vot, în Adunarea Generală, în cazul membrilor activi.

Art.27.  Aplicarea sancţiunilor disciplinare nu exclude eventuala atragere a răspunderii civile sau de altă natură a membrului respectiv, dacă e cazul.

Art.28   Aplicarea şi revocarea sancţiunilor se hotărăşte de către:

a) Preşedinte – în cazul avertismentului;

a) Consiliul Director – în cazul suspendării;

b) Adunarea Generală – în cazul excluderii.

Art.29. Încetarea calităţii de membru are loc prin următoarele modalităţi:

a) retragere, respectând un preaviz de 90 de zile calendaristice, dacă nu aprobă Consiliul Director o derogare, la cererea motivată a celui interesat;

b) excludere;

c) deces;

d) pierderea capacităţii civile depline de exerciţiu;

e) pierderea dreptului de a profesa în sfera medicală (numai pentru membrii activi);

f) pierderea personalității juridice a CSD, în urma radierii ei;

Art.30   Încetarea calităţii de membru atrage de drept (automat), încetarea oricăror împuterniciri, funcţii sau alte calităţi conferite membrului respectiv în calitate de membru CSD.

Art.31.  Relaţiile CSD cu membrii sunt supuse următoarelor principii:

a) CSD nu intervine în problemele personale ale membrilor şi nu afectează relaţiile acestora cu terţii.

b) Membrii păstrează întreaga libertate de acţiune, în măsura în care nu activează contrar scopului şi  obiectivelor CSD.

Art.32   Calitatea de membru al CSD este strict personală, neputând fi cesionată sau transmisă în alt mod prin acte între vii sau pentru cauză de moarte.

Art.33   Activitatea membrilor în cadrul CSD se realizează personal. Cu titlul de excepţie, este permisă reprezentarea de către altă persoană:

a) în cadrul Adunării Generale, prin alt membru CSD de aceeaşi categorie, mandatat în scris, în limitele şi condiţiile prevăzute în Regulamentul Intern, astfel că un membru poate reprezenta maxim doi alţi membri, iar procentul total de prezenţă indirectă, prin reprezentare, nu poate depăşi 50%;

b) a unui membru al Consiliului Director prin alt membru al Consilului Director, pentru atribuţii primite în această calitate, cu aprobarea Consilului Director;

c) prin delegarea ierarhică a unor atribuţii către subordonaţi, în condiţiile Statutului şi Regulamentului Intern. „

 

 

„A ne aduna laolaltă e un început. A ramâne laolaltă e un progres. A munci împreună înseamnă succes.” James E. Hunton