Statutul Asociaţiei 

         Statutul unei Asociaţii reprezintă actul legal care permite şi direcţionează în linii mari activitatea acesteia .  Dat fiind faptul ca este un document aprobat de catre o instantă de judecată, Judecatoria Cluj-Napoca, în cazul nostru prin „Încheierea civilă  nr. 11873/CC/2013 ” ,   respectarea Statutul devine obligatorie fiecărui membru al Centrului Sergiu Duca .

Extras din Statutul Centrului:

” Art. 1.   Fiinţează o asociaţie cu denumirea Asociaţia CENTRUL DE TRAINING ȘI CERCETARE “PROF. DR. SERGIU DUCA”, care utilizează și denumirea promoțională ”CENTRUL SERGIU DUCA” și acronimul CSD, menţionată în continuare ca CSD.

Art. 2.   CSD este o persoană juridică română de drept privat, independentă de alte structuri.

Art. 3.   CSD s-a înfiinţat şi funcţionează în conformitate cu legislaţia română civilă și privind asociaţiile şi fundaţiile.

Art. 4.   CSD a luat fiinţă la data de 11.09.2013 şi va funcţiona pe termen nedeterminat.

Art. 7.   CSD nu are scop lucrativ, politic sau religios şi acţionează în principal în beneficiu mutual și secundar și în beneficiu public şi comunitar, fiind organizație neguvernamentală în principal de servicii şi secundar şi de reprezentare și militantă.

Art. 8.   CSD este o organizaţie cu membership și activitate la nivel local, național și internațional, putându-și constitui și structuri teritoriale fără personalitate juridică și deschide sedii secundare permanente sau temporare.

Art.9.    Scopul CSD este îmbunătățirea calității actului terapeutic medical și chirurgical.

Art.10.  Obiectivele CSD sunt:

a)     aprofundarea cunoștințelor teoretice din domeniul chirurgical și medical uman și/sau veterinar în general, ale membrilor și în rândul comunității medicale în general;

b)    îmbunătățirea abilităților practice, de tehnică și tactică chirurgicală ale membrilor și dezvoltarea abilităților practice specifice în domeniul medical uman și/sau veterinar în general;

c)     promovarea cercetării și altor activități chirurgicale și medicale în general, sub forma modelelor experimentale in vitro și/sau in vivo cu respectarea normele etice din domeniu;

d)    promovarea studiilor clinice umane și/sau veterinare retrospective sau prospective;

e)     promovarea chirurgiei și metodelor și tehnicilor avansate de diagnostic și tratament medical;

f)     creșterea gradului de acces la materiale și metode de cercetare științifică medicală și chirurgicală;

g)    promovarea publicării rezultatelor cercetărilor științifice medicale în publicații de specialitate;

h)     dezvoltarea aptitudinilor de management sanitar;

i)      creșterea gradului de informare publică corectă pe teme legate de chirurgie, medicină, medici și sistem medical în general;

j)      crearea unui mediu propice pentru relaționare profesională și personală între chirurgi / medici în general;

k)     promovarea intereselor specifice profesionale și socioeconomice ale membrilor și ale medicilor în general în relația cu instituțiile sanitare și administrative și alte persoane fizice și juridice;

l)      promovarea colaborării interinstituționale și interpersonale intra- şi intersectoriale în domeniul medical;

m)   alte obiective ce concură la realizarea scopului CSD.

Art.11. Mijloacele prin care CSD urmăreşte atingerea scopului şi obiectivelor sale sunt:

a)     contactare, informare şi atragere în rândurile asociaţiei a cât mai multor chirurgi, rezidenți în chirurgie și alți medici umani sau veterinari, studenți în medicină umană și veterinară, atât activi cât şi inactivi;

b)    organizare sau sprijinire de- și participare la activități de instruire teoretică și practică, perfecționare și specializare în domeniul chirurgical și medical uman și/sau veterinar;

c)     alte activităţi de formare profesională, training, informare şi instruire teoretică şi practică pe teme specifice și nespecifice ce servesc urmăririi obiectivelor CSD;

d)    organizare sau sprijinire de- sau participare la activități de cercetare științifică în domeniul medical, inclusiv legat de modele experimentale in vitro și/sau in vivo și de studii clinice umane și/sau veterinare retrospective sau prospective;

e)     organizare sau sprijinire de- sau participare la congrese, conferințe, simpozioane și alte manifestări științifice medicale;

f)     intervenţii oficiale, inclusiv prin mijloace juridice, în sprijinul membrilor, pentru apărarea drepturilor şi intereselor profesionale ale acestora în relaţia cu autorităţile, angajatorii, cu membrii altor profesii, cu diverse organizaţii şi instituţii locale, naţionale şi internaţionale;

g)    afiliere la organizaţii naționale și internaţionale de profil şi activare în cadrul acestora, fondarea sau aderarea la rețele și alte structuri de cooperare din țară și străinătate;

h)     organizare de schimburi de experienţă şi alte manifestări pentru membrii CSD şi pentru alte persoane cu activitate în domeniu;

i)      oferirea de burse, premii și alte distincții;

j)      organizare și acordare sau facilitare de forme specifice ce sprijin informațional, moral și material pentru membri;

k)     promovare, accesare, dezvoltare, implementare, monitorizare şi evaluare de programe şi proiecte de profil;

l)      realizare şi difuzare de publicaţii clasice şi în format electronic;

m)   organizare de diverse evenimente şi manifestări publice cu rol de informare şi promovare a activităţii şi obiectivelor asociaţiei;

n)     schimb de informaţii, încheierea de parteneriate şi alte forme de colaborare cu alte ONG-uri sau instituţii publice şi private;

  • o)    colaborarea cu mass media;

p)    activităţi de strângere de fonduri;

q)    activităţi de documentare, realizarea și punerea la dispoziția membrilor și terților interesați de baze de date, bănci de imagini și biblioteci clasice și electronice de profil;

r)      activităţi de lobby şi advocacy;

s)     activități de loisir și socializare a membrilor și familiilor acestora, pe linie recreativă, culturală, sportivă etc.

t)      activităţi administrative şi organizatorice necesare pentru funcţionarea şi dezvoltarea instituţională a asociaţiei, incluzând cele de relaţii publice, relaţii interne cu membri, secretariat, gestiune, contabilitate, management, training, evaluare şi audit etc.

u)     comercializare de publicaţii, activități de formare contra cost și alte produse şi servicii specifice pentru membri și nemembri interesați, cu caracter subsidiar activităţilor non-profit;

v)     orice alte activităţi necesare atingerii scopului şi obiectivelor asociaţiei, în limitele legii.

Art.12. CSD se bazează în organizarea şi funcţionarea sa pe principiile: implicării şi cooperării, profesionalismului, respectului reciproc, sprijinului reciproc și muncii în echipă, competenţei, responsabilităţii, transparenței, voluntariatului, principialităţii, legalităţii, durabilităţii, respectării eticii medicale și științifice.

 

Art.34. Adunarea Generală (AG) este organul suprem de conducere al CSD.

Art.35.  Adunarea Generală este formată din totalitatea membrilor activi ai CSD.

Art.36. La sesiunile Adunării Generale asistă şi pot lua cuvântul şi membrii susţinători şi onorifici iar, cu acceptul Adunării Generale, pot asista şi alte persoane.

Art.37   Toţi membrii activi au drept de vot egal, de un vot fiecare, în Adunarea Generală. În caz de balotaj va prevala votul Preşedintelui CSD iar, în absenţa acestuia, votul Vicepreşedintelui, dacă votul a fost deschis sau cel în cauză acceptă să îşi facă public votul, în caz contrar făcându-se o nouă votare cu privire la tema la care a intervenit egalitatea de voturi.

Art.38   Adunarea Generală se reuneşte în sesiuni ordinare sau extraordinare.

Art.39   Adunarea Generală se convoacă în sesiune ordinară o dată pe an, în cursul primului trimestru, iar în sesiune extraordinară de câte ori este necesar.

Art.40   Adunarea Generală se convoacă de către Consiliul Director sau de către minimum 1/2 din membri.

Art.43   Atribuţiile Adunării Generale:

a) Adoptă şi modifică Statutul şi Regulamentul Intern al CSD, cu excepţia modificării listei membrilor activi și mutării sediului (operaţiuni ce pot fi decise şi de Consiliul Director);

b) Alege Consiliul Director sau pe unii din membrii acestuia (în caz de vacantare a unor locuri înaintea expirării mandatului respectivului consiliu);

c) Alege, dacă numărul de membri activi a depăşit 15 sau dacă apreciază ca oportun, Cenzorul CSD sau, dacă numărul de membri a depăşit 100, Comisia de Cenzori;

d) Demite, după caz, Consiliul Director, Preşedintele sau alt membru / alţi membri ai acestuia, Cenzorul, Comisia de Cenzori, unul sau unii membri ai acesteia, în caz de abateri grave sau repetate, comise prin încălcarea legii, Statutului şi Regulamentuli Intern;

e) Analizează rapoartele anuale de activitate ale Consiliului Director şi, dacă este cazul. ale Cenzorului sau Comisiei de Cenzori şi alte informări şi propuneri ce-i sunt înaintate şi decide asupra acestora;

f) Aprobă situatiile financiare anuale;

g) Verifică activitatea Consiliului Director şi, dacă este cazul, Cenzorului sau Comisiei de Cenzori, modifică sau anulează hotărârile şi actele acestora pe motive de ilegalitate sau nestatutaritate şi decide cu privire la descărcarea lor;

h) Acordă calitatea de membru onorific;

i) Aplică sancţiunea de excludere;

j) Stabileşte şi modifică cuantumul cotizaţiei anuale şi instituie şi modifică alte contribuţii, după necesităţi;

k) Soluţionează în ultimă instanţă litigiile dintre membri, din interiorul Consiliului Director sau Comisiei de Cenzori, dintre Consiliul Director şi Cenzor sau Comisia de Cenzori, dintre membri şi Consiliul Director;

l) Stabileşte şi modifică strategia, bugetul anual şi programul anual de activitate;

m) Stabileşte şi modifică însemnele CSD;

n) Hotărăşte fuziunea, divizarea sau dizolvarea CSD şi măsurile ce decurg din aceasta, conform legii;

o) Înfiinţează şi desfiinţează dezmembrăminte fără personalitate juridică cu caracter teritorial;

p) Înfiinţează, reorganizează şi desfiinţează structuri specializate interne (SSI);

q) Decide asupra tuturor celorlalte probleme, a căror rezolvare nu intră expres în atribuţiile Consiliului Director sau altor organe;

Art.45   Hotărârile Adunării Generale se adoptă prin vot deschis, cu excepţia voturilor privind persoane fizice (alegeri, sancţiuni) când votul este secret. Adunarea Generală poate decide vot secret şi în alte probleme.

Art.46.  Nu pot participa la vot cei care în acea chestiune sunt interesaţi personal sau prin soţ, rude sau afini până la gradul IV inclusiv, sau sunt din alt motiv în conflict de interese, conform legii şi Regulamentului Intern. Excepţie fac alegerile, unde pot vota şi cei interesaţi anterior menţionaţi, dacă sistemul de vot folosit este de tip opţiune între mai mulţi candidaţi.

Art.47.  În caz de părăsire a sesiunii Adunării Generale înainte de declararea ei ca închisă, sau de refuz al participării la vot în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 46, se contabilizează în continuare respectivul membru ca prezent, cu vot implicit neexprimat („abţinere”).

Art.48   Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii, inclusiv pentru cei care au lipsit la respectiva sesiune sau au votat „contra”. Aceştia le pot ataca în instanţă, în condiţiile legii, dacă le consideră nestatutare sau ilegale, în termen de 15 zile de la adoptare sau, după caz, de la data luării lor la cunoştinţă sau de la expirarea termenului în care erau obligaţi statutar să facă demersurile pentru luarea lor la cunoştinţă conform art. 22 lit.f).

 

Art.51   Consiliul Director (CD) al CSD este ales de către Adunarea Generală, pe o perioadă de 2 ani, şi se compune din 3 persoane:

a) preşedintele CSD;

b) vicepreşedintele CSD;

c) secretarul general CSD.

Art.52   Membrii Consiliului Director trebuie sa fie membri activi ai CSD cu cotizaţia la zi, cu calitatea de fondatori sau cu vechime de minim 2 ani ca membru activ și pot exercita maximum trei mandate.

Art.55   Atribuţiile Consiliului Director:

a) Convoacă Adunarea Generală;

b) Aplică şi revocă sancţiunea de suspendare;

c) Adoptă şi prezintă anual în faţa Adunării Generale raportul de activitate şi raportul financiar pe anul precedent şi proiectul de buget şi de program de activitate pe anul respectiv, precum şi alte informări şi propuneri;

d) Stabileşte organigrama aparatului executiv al CSD (inclusiv eventualele SSI) şi atribuţiile detaliate ale personalului remunerat sau voluntar cu funcţii de conducere executivă, de tip director sau coordonator de SSI sau de program / proiect, la propunerea Preşedintelui;

e) Angajează eventuale persoane cu funcţii de conducere executivă, de tip director sau coordonator de SSI sau de program / proiect, ca salariat sau ca voluntar al CSD, la propunerea Preşedintelui;

f) Controlează activitatea Preşedintelui şi aprobă anticipat sau, după caz, confirmă deciziile şi actele acestuia, modificând sau anulând cele considerate inadecvate;

g) Ia deciziile cu privire la Preşedinte şi la eventualul personal executiv cu funcţii de conducere, de tip director sau coordonator de SSI sau de program / proiect (remunerare, concedii, recompense şi sancţiuni etc.);

h) Decide cu privire la intrarea şi ieşirea din patrimoniu şi alte operaţii legate de imobile şi mijloace fixe;

i) Stabileşte plafonul până la care Preşedintele poate decide în chestuni patrimoniale şi aprobă operaţiile patrimoniale ce depăşesc acest plafon;

j) Stabileşte modul de asigurare a comunicării cu membrii CSD;

k) Decide asupra aderării CSD la-, şi retragerii CSD din federaţii şi alte structuri;

l) Aprobă prealabil sau, după caz, confirmă ulterior, contractele şi celelalte acte juridice încheiate de către Preşedinte în numele CSD;

m) Arbitrează divergenţele dintre membrii CSD şi dintre cei ai personalului executiv;

n) Aprobă proiectele şi programele CSD, la propunerea Preşedintelui;

o) Stabileşte şi modifică durata, ce nu poate depăşi un an, şi baremul minim de activitate pentru stagiul minim de voluntariat în beneficiul CSD necesar dobândirii calităţii de membru activ şi aprobă derogări de la obligaţia parcurgerii stagiului respectiv, și stabilește baremul minim de activitate pentru membrii susținători care doresc să devină membri activi;

p) Ia orice alte măsuri necesare pentru aplicarea hotărârilor Adunării Generale, a strategiei CSD şi a contractelor la care CSD este parte.

Art.56   Consiliul Director se întruneşte în şedinţe de câte ori este necesar, minimum o dată pe trimestru. Şedinţele se pot desfăşura şi prin mijloace de comunicare la distanţă în timp real

 

Art.83   Activul patrimonial al CSD poate cuprinde :

a) imobile diverse, mijloace de transport şi telecomunicaţii, echipamente de birotică, mobilier, tipărituri, instrumentar și aparatură medicală, alte mijloace fixe, obiecte de inventar şi consumabile;

b) fonduri băneşti în numerar sau în diverse titluri de valoare;

c) orice alte valori, în condiţiile legii, ce servesc atingerii scopului şi obiectivelor CSD.

Art.84   Pe lângă patrimoniul propriu, CSD poate avea în administrare sau folosinţă bunuri puse la dispoziţie de către alte persoane juridice sau fizice.

Art.85   Evidenţa, gestiunea şi reglementarea utilizării patrimoniului se face conform dispoziţiilor legislației în vigoare, prezentului Statut şi Regulamentului Intern.

Art.86   Patrimoniul CSD nu poate fi utilizat decât în scopul expus la Art.9.

Art.87   Bunurile CSD provin din: donaţii, sponsorizări, achiziţii şi alte surse legale.

Art.88   Intrarea sau ieşirea din patrimoniu şi orice alte operaţii privind bunurile sunt aprobate de Consiliul Director în cazul imobilelor şi mijloacelor fixe, şi de Preşedinte în cazul celorlalte bunuri.

Art.89   Fondurile băneşti ale CSD provin din:

a) patrimoniul iniţial;

b) taxe de înscriere, cotizaţiile anuale şi alte contribuţii ale membrilor;

c) donaţii inclusiv daruri manuale, sponsorizări, granturi, legate din ţară sau străinătate;

d) resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum şi din fonduri UE sau alte resurse publice străine sau internaţionale;

e) dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii;

f) venituri rezultate din activităţi economice directe proprii, dacă este cazul, în condiţiile legii;

g) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de CSD, dacă este cazul;

h) alte surse legale.

Art.90   Operaţiile cu fonduri băneşti sunt decise de Preşedinte până la nivelul plafonului aprobat de către Consiliul Director, şi de către acesta peste limitele respectivului plafon.

Art.91   Nimeni nu este îndreptăţit a revendica fonduri sau bunuri din patrimoniul CSD în baza contribuţiilor anterioare, taxele de înscriere, cotizaţiile şi alte contribuţii fiind transferuri voluntare definitive cu titlu gratuit.

 

Art.103. Reorganizarea, dizolvarea şi lichidarea CSD se fac în cazurile şi cu respectarea condiţiilor şi procedurilor din capitolul IX al O.G. 26 / 2000 şi a celorlalte dispoziţii legale aplicabile.

Art.104. Statutul, în prezenta formă, este adoptat la data de 11.09.2013 şi intră în deplină vigoare de la data înscrierii CSD în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.

Art.105. Prezentul Statut se completează cu prevederile legale în vigoare incidente privind persoanele juridice în general şi cele fără scop lucrativ în particular. „

 

Alte date cu caracter de „extras” din Statutul Asociaţiei sunt redate la secţinile recpective .